ЕРП Златни Пясъци АД
ERP-ZLATNI_PYASATZI-31.JPG

Кратко описание за “ЕРП Златни пясъци” АД

ЗА НАС
ЕРП Златни Пясъци АД

    “ЕРП Златни Пясъци” АД, предишно наименование “Златни пясъци- Сервиз” АД е първото частно електроразпределително предприятие в България.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 4399 от 20.12.1999г. Първоначално вписаният предмет на дейност е придобиване, изграждане, управление и поддържане на обектите на техническата инфраструктура в к.к. “Златни пясъци”, предоставяне на услуги свързани с тях и др. Дружеството осъществява дейностите, свързани с общата техническа инфраструктура в к.к. “Златни пясъци” в периода от 01.01.2000г. до 31.07.2001г.

След получаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-108-07/10.05.2001г., издадена от Държавна комисия за енергийно регулиране / прекратена с решение на ДКЕР № Пр-Л-108-07/13.08.2004г./, основната дейност на дружеството се променя и става  разпределение на електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребители. Новият предмет на дейност “ЕРП Златни Пясъци” АД  се упражнява в периода след 31.07.2001г.

В настоящия момент, “ЕРП Златни Пясъци” АД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-142-07/13.08.2004г., издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-228-11/26.04.2007г. се притежава от "ЕСП Златни Пясъци" ООД, също издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Съобразно притежаваните лицензии, двете дружества извършват разпределение на електрическа енергия на територията на к.к. “Златни пясъци” и снабдяване с електрическа енергия на  потребителите, присъединени към разпределителната мрежа.

“ЕРП Златни Пясъци”  АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Николай Недков Недков – Председател на СД

Светла Найденова Спасовска – Член на СД

Стелиян Севастиянов - Прокурист