ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
Балансиране на крайни клиенти

Стартира балансирането на електроенергия на регулиран пазар от краен снабдител и доставчик от последна инстанция 

Разходи за балансиране за битови и небитови клиенти – какво представляват, как се определят и къде се начисляват?

Считано от 01 юни 2014 г. официално стартира работата на т.нар. „специални балансиращи групи“ (Сп.БГ) и всички клиенти на регулиран пазар присъединени на ниско напрежение на територията на к.к. Златни пясъци са включени служебно в балансиращата група на крайния снабдител („ЕСП Златни Пясъци“ ООД). В съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) „ЕСП Златни Пясъци ООД“, в качеството си на краен снабдител, следва да изпълнява задълженията на координатор на балансиращa групa, касаещa клиентите снабдявани с електрическа енергия от компанията. Това означава, че „ЕСП Златни Пясъци“ ООД отговаря за прогнозиране на почасовото потребление на своите клиенти и закупува електроенергия от Национална електрическа компания ЕАД вече не по измерени стойности, а по подадени предварително прогнозни графици. Както и при стандартните балансиращи групи, разликите между прогнозите и измерванията сумарно за всички клиенти, представляват небалансите на балансиращата група. Натрупаните почасови положителни и отрицателни разлики или т. нар. „небаланси“, се покриват чрез покупка или продажба на балансираща енергия от/към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО). Когато прогнозните количества електроенергия са по-големи от измерените е необходимо излишъка да бъде продаден и обратно - когато прогнозните количества електроенергия са по-малки от потребените, е необходимо да се закупи още електроенергия за покриване на недостига. И при двата вида небаланси снабдителното дружество търгува електроенергия на балансиращия пазар и натрупаните разходи от покупко-продажбата на електрическа енергия във връзка с покриване на небалансите на специалните балансиращи групи се разпределят между всички клиенти. При тяхното разпределяне в групата се следват принципите за прозрачност, равнопоставеност и достъпност и в съответствие с публично обявените от дружеството Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на специалната балансираща група. Разходите за небаланси, произтичащи от нормативно наложения ангажимент на компанията да координира тaзи групa, следва да участват във формирането на общата крайна цена за електрическа енергия, която клиентите заплащат, съобразно обема потребление.

Паралелно с  балансиращaта група, формирана от потребителите на крайния снабдител, „ЕСП Златни Пясъци”ООД е в ролята и на координатор на балансирането на мрежовите загуби на електроразпределителното предприятие от групата – „ЕРП Златни Пясъци” АД.

Полезна информация за балансирането

1. Имаше ли досега разходи за балансиране и кой ги заплащаше? Защо сега се налага те да бъдат заплащани от клиентите?

До юни 2014 г. разходите за балансиране се поемаха от ЕСО ЕАД, а чрез таксата за достъп до електропреносната мрежа се включваха в цената на крайния потребител. От 01 юни 2014 г. в България стартира пазарът на балансираща енергия. С неговото стартиране, съгласно чл.56 ал.10 и чл.63 ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), разходите за балансиране на електроенергийната система се поемат служебно от крайните снабдители (КС) и доставчиците от последна инстанция (в конкретния случай – „ЕСП Златни Пясъци“ ООД), изпълнявайки функцията координатори на специални балансиращи групи. Служебното изпълняване на задължението за балансиране на крайния снабдител генерира разходи, които, съгласно разпоредбите на чл.6 ал.7 и ал.8 от ПТЕЕ и чл. 24, ал. 1, т.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), следва да бъдат справедливо разпределени върху всички страни по сделките с електроенергия, а крайните клиенти да поемат своя дял от финансовата отговорност към координаторите на балансиращи групи.

2. Има ли дружеството интерес да прогнозира неточно и небалансите за крайния клиент да са по-големи?

Ниските нива на допустими отклонения, определени от ДКЕВР (1,5% за ЕПРП и 0,5% за ЕПРМ) стимул за дружеството да прогнозира точно и да реализира минимални небаланси, тъй като всяко отклонение над тези нива е пряк разход, който никой не възстановява.

3. Кой следи за това дали се начисляват коректно разходите за небаланси?

Координаторите на Сп.БГ са отговорни пред независимия преносен оператор (ЕСО ЕАД) за небалансите на всяка група. Принципите, които ДКЕВР одобрява са направени на база равнопоставеност между клиентите, пропорционално разпределение според обема потребление на отделните клиенти в специалната балансираща група, прозрачност и достъпност.

4. Как се изчисляват разходите за балансиране?

Разходите се изчисляват общо за всички клиенти на база на Методика и принципи за разпределение на небалансите, одобрени от ДКЕВР. Крайният снабдител прави прогноза за консумацията на всички клиенти, която подава към ЕСО. След като отчете реалната ежедневна консумация, той изчислява отклонението й спрямо вече подадената прогноза. Всяка разлика, между двете, която е в рамките на +/- 1,5% за снабдяването и +/- 0,5% за разпределение, се разпределя и включва в месечната крайна цена, която клиентите виждат във фактурите си.

5. Кой определя цените за небаланси?

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с решение Ц-12/30.06.2014 г., признава максимално допустим размер на отклонението в дневните почасови графици, които могат да се фактурират на клиентите от крайния снабдител и оператора на разпределителната мрежа. Разходите за небаланси, които търговецът може да прехвърли върху клиентите си са ограничени от ДКЕВР до 1,5% от цялото количество енергия за крайният снабдител и доставчикът от последна инстанция и до 0,5% за операторът на електроразпределителната мрежа.

6. Кои клиенти имат цена за балансиране в сметките си?

  • Клиентите на крайния снабдител (битови и небитови клиенти на регулиран пазар) имат тези два компонента включени в крайната цена на електроенергията, която заплащат - цена за балансиране на снабдителното дружество и цена за балансиране на разпределението.
  • Клиентите на оператора на разпределителната мрежа имат включен само един компонент в крайната цена, която заплащат – разход за балансиране на разпределението.

 7. Защо попадам в специалната балансираща група? Мога ли да изляза от нея?

Като битов/небитов клиент на крайния снабдител и оператора на електроразпределителната мрежа, Вие автоматично попадате в нея. Нямате възможност да избирате или сменяте координатора си на Сп.БГ, тъй като той е служебно определен съгласно ПТЕЕ (чл.63, 1) и няма право да прехвърля отговорността за Вашето балансиране на друго лицензирано дружество.

8. Мога ли да не заплащам разходи за балансиране?

Не, защото Вие също допринасяте за тях. Те се разпределят пропорционално между всички клиенти, които са в специалната балансираща група, съобразно количествата енергия, консумирана от тях.