14310_big.jpg
Обявление

Обявление

С настоящото обявление уведомяваме крайни клиенти на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията на к.к. Златни пясъци, че с Решение № Л - 411-17/01.07.2013 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на „ЕСП Златни Пясъци” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9007, район Приморски, к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила, ИН148075985 лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”.

В качеството си на доставчик от последна инстанция и съгласно Закона за енергетиката, „ЕСП Златни пясъци” ООД ще осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията на к.к.Златни пясъци:

  • които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик; или
  • когато избраният от тях доставчик на електрическа енергия не е в състояние да извършва доставка по независещи от крайния клиент причини (обявяване на доставчика в несъстоятелност или ликвидация, отнемане на лицензия или друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия).

В съответствие изискванията на Наредбата № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката „ЕСП Златни пясъци” ООД изготви проект на общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция  по чл.95, ал.2 от Закона за енергетиката. На 29.07.2013г., изготвения проект е публикуван на интернет страницата на „ЕСП Златни пясъци” ООД : www.erp-zlatni.bg, в раздела „Документи и отчети”, както и е на разположение в центъра за работа с клиенти. С публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата, ЕСП Златни пясъци стартира процедурата по публично обсъждане на изготвения проект на общи условия. От датата на настоящото обявление до 16.08.2013г. заинтересованите лица, могат да изпращат коментари и предложения по публикувания проект на следните адреси:

ЕСП Златни пясъци ООД

E-mail адрес:esp@goldensands-bg.com

Административен адрес:гр. Варна 9007, район Приморски, к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила

Телефон: 052 355 571

На вниманието на: Център „Обслужване на клиенти“.

Публичното обсъждане на проекта на Общи условия на договорите за продажба  на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция ще се проведе на 09.08.2013г. от 11.00 ч. на адрес: гр. Варна 9007, район Приморски, к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила, ет.1