Стандартизирани товарови профили

Стандартизирани товарови профили

     Възможностите за  закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.

     ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ

От 1 май 2016 гЕРП Златни Пясъци АД стартира прилагането на стандартизираните товарови профили (СТПза битови и стопански клиенти с предоставена мощност под 100 кВ.

   Чрез тях битовите и малките стопански клиенти, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството консумирана електрическа енергия, могат да участват на пазара по свободно договорени цени.

В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ, ЕРП Златни Пясъци АД разработи следните два стандартизирани товарови профили за календарната 2016 година:

-Годишен  СТП  за обекти с битов характер с изразена сезонна  консумация и предоставена мощност под 100 кВ.

 

-Годишен СТП за обекти със стопански  характер с изразена сезонна     консумация и предоставена мощност под 100 кВ.

Заявления за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил, могат да се подадат на място в деловодството на ЕРП Златни Пясъци АД: к.к. Златни Пясъци, адм. сграда Рила, ет.3 от 01.05.2016г.

 

*Стандартизиран товаров профил е поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.

 

2018-05-28T13:28:11+00:00