За нас

За нас 2022-12-20T13:18:07+00:00
“Електроразпределение Златни Пясъци” АД, предишно наименование ” ЕРП Златни пясъци” АД, а преди това “Златни пясъци- Сервиз” АД е първото частно електроразпределително предприятие в България.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 4399 от 20.12.1999г. Първоначално вписаният предмет на дейност е придобиване, изграждане, управление и поддържане на обектите на техническата инфраструктура в к.к. “Златни пясъци”, предоставяне на услуги свързани с тях и др. Дружеството осъществява дейностите, свързани с общата техническа инфраструктура в к.к. “Златни пясъци” в периода от 01.01.2000г. до 31.07.2001г.

След получаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-108-07/10.05.2001г., издадена от Държавната комисията за енергийно регулиране / прекратена с решение на ДКЕВР № Пр-Л-108-07/13.08.2004г./, основната дейност на дружеството се променя и става  разпределение на електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребители. Новият предмет на дейност “ЕРП Златни Пясъци” АД  се упражнява в периода след 31.07.2001г.

В настоящия момент, “Електроразпределение Златни Пясъци” АД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-142-07/13.08.2004г., издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране.

“Елетроразпределение Златни Пясъци”  АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Николай Недков Недков – Председател на СД
Светла Найденова Спасовска – Член на СД
инж. Иван Вълов – Член на СД и Изпълнителен директор на “Елетроразпределение Златни Пясъци”  АД