Цени на услуги по ПТЕЕ 2019-07-03T11:24:24+00:00

Ценоразпис
на услугите по предоставяне на данни от измерванията, съгл. чл.89 а от ПТЕЕ

Наименование на услуга

Цена на услуга (без ДДС) в лева

постоянна компонента на цената

променлива компонента на цената

1 Изготвяне на справка за почасови
данни от средствата за търговско
измерване за определен период
4,85 по 1,25
за всяка точка на
измерване
2 Изготвяне на справка за билинг
данни от средствата за търговско
измерване за определен период
4,85 по 1,25
за всяка точка на
измерване

Ценоразписът е утвърден със Заповед № 44/29.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „Електроразпределение Златни пясъци“ АД.

Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност.