Цени за мрежови услуги от 01.07.2019 г.

//Цени за мрежови услуги от 01.07.2019 г.

Цени за мрежови услуги от 01.07.2019 г.

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2019 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00644
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03125

Клиенти, присъединени към мрежата на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01024лв./кВтч

2019-10-29T10:56:23+00:00